Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
przetwarzanych przez SCK w Tyszowcach

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z SCK w Tyszowcach). Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach ul. 3 Maja 36 A, 22-630 Tyszowce.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora ochrony danych osobowych:
Teresa Medak, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach ul. 3 Maja, 22-630 Tyszowce, , adres email: sck@tyszowce.pl

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do zrealizowania obowiązku  wynikających z następujących przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998),
 6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.),
 7. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.),
 8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.),
 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.),
 10. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.).
 11. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)
 12. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Zakres danych osobowych, które Państwo podają określona jest przez ww. ustawy. Nie gromadzimy danych osobowych, które bezpośrednio nie wynikają z realizacji ww. ustaw.

Komu udostępnimy Państwa dane osobowe?

SCK w Tyszowcach udostępni Państwa dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie miał ku temu odpowiednią podstawę prawną.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe SCK w Tyszowcach przechowuje zgodnie z okresem wskazanym w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 r. Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury  w Tyszowcach z dnia 19.10.2011 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Składnicy Akt oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 4. Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych- czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie)?

SCK w Tyszowcach nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób automatyczny
w tym przez profilowanie. „Profilowanie” zgodnie z RODO polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej np. osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.